Eesti Optometristide Seltsi põhikiri

Mittetulundusühing Eesti Optometristide Selts põhikiri

 

1. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühing Eesti Optometristide Selts (“edaspidi Ühing “) on füüsiliste isikute ühiskondlik, vabatahtlik, demokraatlikel põhimõtetel tegutsev mittetulundusühing.

 1.2. Ühingu tegevus rajaneb tema asutajate ning liikmete algatusel ja ühisel tegutsemisel, Ühingu juhtkonna valitavusel ja valitud juhtide regulaarsel aruandlusel Ühingu liikmete ees. Pärast Ühingu asutamist edendavad tema tegevust Ühingu liikmed ja sponsorid.

 1.3. Ühing teeb koostööd riigi-, omavalitsus-, teadus- ja kultuuriasutustega, ühiskondlike organisatsioonide ja liikumistega, samuti muude Ühingu tegevusest huvitatud asutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega ning eraisikutega Eesti Vabariigis ja teistes riikides. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, millel on oma nimetus ning pangarekvisiidid.

 1.4. Ühingul on oma sümboolika.

 1.5. Ühingu ametlikuks nimetuseks on:

 • eesti keeles: mittetulundusühing Eesti Optometristide Selts.
 • inglise keeles: “Estonian Optometrists` Association”

 1.6. Ühingu asukohaks on :  Tallinn, Eesti Vabariik

 

2. Ühingu eesmärgid ja tegevussuunad

2.1. Ühingu eesmärgiks on Eesti optometristide ühendamine ja nende ühiste huvide esindamine.

2.2. Ühingu tegevuse põhisuunad on:

 • Ühingu liikmete huvide esindamine ja kaitsmine riigivõimu- ja valitsemisorganites, suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
 • Ühingu liikmete esindamine suhetes muude organisatsioonide ja ühendustega nii Eesti Vabariigis kui ka välismaal;
 • optomeetria arendamine;
 • optomeetria kui õppeaine arengukava väljatöötamine ja arendamine Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ja teistes samalaadsetes haridusasutustes
 • optomeetria-alase informatsiooni kogumine ja levitamine
 • optometristide kvalifikatsiooni tõstmine
 • täiendkoolituste korraldamine

 2.3. Ühing teeb koostööd Eesti Vabariigi ja teiste riikide samalaadsete ühendustega. 

2.4. Ühing võib välja anda ja avaldada oma tegevust kajastavaid sõnumeid kõikides meediakanalites.

2.5. Ühing võib korraldada igasuguseid üritusi, mis ei ole vastuolus tema põhikirja ning Eesti Vabariigi seadusandlusega.

2.6. Ühing arendab majandustegevust sel määral, kui see on vajalik tema põhikirja eesmärkide saavutamiseks. Ühing ei taotle oma majandustegevuses tulu, saadud kasumit ei jagata Ühingu liikmete vahel.

2.7. Ühing võib oma nimel omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, olla hagejaks või kostjaks kohtus, vahekohtus; tal on oma vara, iseseisev bilanss, pangaarved ja oma nimega pitsat. Ühing vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.

2.7. Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega. Ühing valdab, kasutab ja käsutab iseseisvalt kogu talle kuuluvat vara: tal on õigus osta ja müüa, koormata piiratud asjaõigustega, anda üürile, rentida, kinkida, vahetada ning maha kanda amortiseerunud või moraalselt vananenud põhivahendeid.

 

3. Ühingu liikmeskond

3.1. Ühingu liikmeskonna moodustavad Ühingu liikmed ja toetajaliikmed.

3.2. Ühingu liikmeteks võivad olla diplomeeritud optometristid, optomeetria eriala üliõpilased ja optiku kutsetunnistusega optikud.

3.3. Ühingu toetajaliikmed võivad olla silmaarstid, optikud ja optikakaupluste müüjad.

3.4. Ühinguga võivad ühineda kõik füüsilised isikud, kes tunnustavad Ühingu põhikirja.

3.5. Ühingu liikmeks või toetajaliikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus.

3.6. Ühingu liikmeskonnast võib igal ajal vabalt välja astuda, informeerides sellest kirjalikult Ühingu juhatust.

3.7. Ühingu liige või toetajaliige arvatakse üldkoosoleku otsuse alusel ühingust välja:

 • kui ta ei täida põhikirjas sätestatud kohustusi;
 • kui ta tekitab Ühingule otseselt või kaudselt materiaalset ja/või moraalset kahju.

3.8. Ajutiselt võidakse arvata üldkoosoleku otsuse alusel Ühingu liikmeskonnast välja ühe aasta jooksul liikmemaksu mittetasunu. Liikmestaatus ennistatakse, kui võlad Ühingu ees tasutakse 6 kuu jooksul alates liikmestaatuse peatamise kuupäevast.

 

4. Ühingu liikmete ja toetajaliikmete õigused:

4.1. Ühingu liikmetel on õigus:

 • esitada Ühingu liikmete hulgast esindajaid Ühingu juhtorganitesse, olla ise valitud ja võtta osa Ühingu teiste organite moodustamisest;
 • esitada Ühingu organitele ettepanekuid ja arupärimisi;
 • osaleda Ühingu poolt korraldatavatel üritustel;
 • kasutada Ühingu sümboolikat vastavalt kehtestatud reglemendile;
 • osaleda põhikirjas ettenähtud korras Ühingu majandustegevuses ja selle juhtimisel ning vabalt tutvuda igal ajal Ühingu dokumentatsiooniga.

4.2. Ühingu toetajaliikmetel on õigus :

 • osaleda Ühingu poolt korraldatavatel üritustel

 

5. Ühingu liikmete ja toetajaliikmete kohustused:

5.1. Ühingu liikmed ja toetajaliikmed on kohustatud tunnustama ja täitma Ühingu põhikirja, tasuma liikmemaksu, täitma Eesti Vabariigi seadusi.

 

6. Ühingu juhtimine

6.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on tema liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse juhatuse poolt kokku vähemalt üks kord aastas. Üldkoosolekust tuleb informeerida Ühingu liikmeid kirjalikult vähemalt üks kuu enne selle toimumist.

6.2. Ühingu erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse otsuse alusel või juhtudel, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 (üks kümnendik) Ühingu liikmetest kahe nädala jooksul.

6.3. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole Ühingu liikmetest. Juhul, kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus ühe kuu jooksul kokku uue sama päevakorraga üldkoosoleku. Uus üldkoosolek on otsustusvõimeline olenemata koosolekust osavõtvate Ühingu liikmete arvust.

6.4. Üldkoosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui nende poolt hääletab vähemalt 50% +1 liige koosolekul osalenud Ühingu liikmetest. Igal Ühingu liikmel on üldkoosolekul üks hääl. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Ühingu liikme kirjaliku volituse alusel tema esindaja. Esindajaks võib olla ainult teine Ühingu liige.

6.5. Üldkoosolek kinnitab Ühingu üldised tegevussuunad, juhatuse ja revisjonikomisjoni ning eelnenud tegevusperioodi aruande. Üldkoosolek annab juhendid liikmete sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kohta ning kõigis Ühingu tegevust puudutavates küsimustes.

Üldkoosolek:

 • määrab Ühingu juhatuse liikmete arvu ja valib uue juhatuse;
 • määrab kindlaks Ühingu põhikirjalise tegevuse suunad ja vormid;
 • teeb muudatusi Ühingu põhikirjas ja kinnitab uue põhikirja;
 • kuulab ära Ühingu juhatuse aruanded Ühingu tegevuse kohta;
 • valib revisjonikomisjoni;
 • kinnitab Ühingu aastaeelarve ja selle täitmise aruande;
 • lõpetab Ühingu tegevuse;
 • moodustab likvideerimiskomisjoni;
 • Ühingu üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid ka muudes Ühingu tegevust puudutavates küsimustes.

6.7. Üldkoosolek valib kolmeks aastaks Ühingu juhatuse.

6.8. Üldkoosoleku otsused on juhatusele täitmiseks kohustuslikud.

6.9. Juhatus juhib Ühingu tööd üldkoosolekute vahelisel ajal. Ühingu juhatus on 3 liikmeline.

6.10 Juhatus korraldab Ühingu rahaliste ja muude materiaalsete väärtuste kasutamist ja käsutamist järgnevalt:

 • koostab Ühingu aastaeelarve ja esitab selle kinnitamiseks Ühingu üldkoosolekule;
 • kontrollib Ühingu rahaliste vahendite kasutamist;
 • korraldab Ühingu raamatupidamist;
 • koostab Ühingu iga-aastase majandusaruande;
 • annab oma tegevusest aru Ühingu üldkoosolekule;
 • sõlmib Ühingu nimel lepinguid;
 • määrab kindlaks Ühingu liikmemaksude suuruse ja nende tasumise tähtajad ja korra vastavuses Ühingu üldkoosoleku juhenditele;
 • kinnitab kõik Ühingu sisemist tegevust reglementeerivad eeskirjad ja juhendid (ametijuhendid, reglemendid jne.);
 • kutsub kokku Ühingu liikmete üldkoosoleku
 • esindab Ühingut suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega nii Eesti Vabariigis kui ka teistes riikides.

6.12. Juhatus on otsutusvõimeline ka 2 juhatuse liikme kohalolu korral. Juhatuse otsused võetakse vastu, kui poolt on antud vähemalt 2 juhatuse liikme häält.

 

7. Ühingu vara ja finants- ja majandustegevus

7.1. Ühingu varaks on temale kuuluvad materiaalsed väärtused ja rahalised vahendid, mille moodustavad:

 • sisseastumis- ja liikmemaksud (määratakse Ühingu juhatuse poolt);
 • majandustegevusest saadav tulu;
 • juriidiliste ja üksikisikute vabatahtlikud annetused
 • muud laekumised

7.2. Ühingu liikmetel ei ole õigust Ühingu varale. Ühingul ei ole õigust liikmete varale. Ühing ei kanna vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna vastutust Ühingu varaliste kohustuste eest.

7.3. Ühingu majandusaasta algab 01.01. ja lõpeb 31.12.

7.4. Ühingu vara kasutatakse:

 • Ühingu töö korraldamiseks;
 • lepinguliste tööde eest tasumiseks;
 • Ühinguga töösuhetes olevate isikute töö tasustamiseks;
 • põhivahendite ja muu vara soetamiseks;
 • erifondide moodustamiseks;
 • vajaduse korral Ühingu liikmetele materiaalse abi osutamiseks (vastavalt juhatuse otsusele)
 • vajadusel sihtotstarbeliste fondide moodustamiseks.

7.5. Ühingu raamatupidamist teostatakse vastavuses Eesti Vabariigis kehtiva seadusandlusega. Ühingu üldkoosoleku otsusega võidakse Ühingus kehtestada nn. raamatupidamislikud sise-eeskirjad.

 

8. Revisjon

8.1. Ühingu tegevuse kontrollimiseks valitakse üldkoosoleku poolt 3 aastaks 2 liikmeline revisjonikomisjon, mis kontrollib arvestusaasta dokumentatsiooni ning finantsmajanduslikku tegevust. Komisjon valib oma koosseisust esimehe. Vajadusel tellitakse sõltumatu audit.

8.2. Revisjon viiakse läbi Ühingus mitte harvem kui üks kord aastas.

 

9. Ühingu tegevuse lõpetamine

9.1. Ühingu ühinemine, jagunemine või likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

9.2. Ühingu tegevuse lõpetamise otsustab Ühingu üldkoosolek. Vastav otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab vähemalt 3⁄4 (kolm neljandikku) Ühingu liikmetest. Ühingu tegevuse lõpetamine toimub Eesti Vabariigi seadusandlusega sätestatud korras.

9.3. Ühingu likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

9.4. Ühingu likvideerimisel antakse alles jäänud Ühingu vara üle kas avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule vastavalt üldkoosoleku otsusele.

 

Tallinnas, 4. detsembril 2005. aastal.